Trưởng Phòng GD&ĐT “rấᴛ buồɴ” khi Trường Chu Văn An không báo cáo vụ học siɴh lớp 8 bị đ̲á̲n̲h̲
12:16 pm

M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲l̲ễ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲K̲h̲á̲n̲h̲ ̲(̲2̲/̲9̲)̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲–̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲B̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲…̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲B̲á̲o̲ ̲C̲A̲N̲D̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲“̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ễ̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ử̲”̲,̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲2̲/̲9̲,̲ ̲B̲í̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲ủ̲y̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲(̲T̲h̲ừ̲a̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲-̲H̲u̲ế̲)̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲–̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲(̲G̲D̲-̲Đ̲T̲)̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲.̲

̲“̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ễ̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ử̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲x̲a̲n̲h̲,̲ ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲)̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲2̲/̲9̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲K̲.̲A̲.̲ ̲(̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲/̲9̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲.̲V̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲2̲/̲9̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲D̲ ̲-̲ ̲Đ̲T̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ễ̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲.̲ ̲“̲B̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲D̲ ̲–̲ ̲Đ̲T̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲.̲ ̲B̲ở̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲u̲ ̲đ̲á̲o̲,̲ ̲k̲ỹ̲ ̲l̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲,̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ấ̲m̲,̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲b̲ụ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲1̲/̲8̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲D̲ ̲-̲ ̲Đ̲T̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲.̲

̲“̲C̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲(̲1̲/̲9̲)̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲ ̲-̲ ̲Đ̲T̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲ừ̲a̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲-̲H̲u̲ế̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲x̲e̲m̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲k̲é̲o̲ ̲l̲ê̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲à̲n̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲g̲ữ̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲l̲ễ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲K̲h̲á̲n̲h̲ ̲(̲2̲/̲9̲)̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲B̲a̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲,̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲c̲l̲i̲p̲…̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲D̲ù̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲ư̲ơ̲i̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲”̲t̲ự̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲c̲l̲i̲p̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲T̲h̲.̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲1̲/̲8̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲?̲!̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲/̲9̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲Đ̲.̲T̲.̲K̲.̲A̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲t̲à̲n̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲,̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲P̲.̲V̲ ̲B̲á̲o̲ ̲C̲A̲N̲D̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲è̲m̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲â̲n̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲S̲ở̲ ̲G̲D̲ ̲–̲ ̲Đ̲T̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲ừ̲a̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲-̲H̲u̲ế̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲â̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲S̲ở̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲k̲ê̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲.̲

̲N̲h̲ư̲ ̲B̲á̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ử̲,̲ ̲e̲m̲ ̲Đ̲.̲T̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲(̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲/̲9̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲C̲h̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲A̲n̲ ̲N̲h̲i̲ê̲n̲ ̲(̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲à̲ ̲H̲u̲y̲ ̲T̲ậ̲p̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲u̲ế̲ ̲-̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲0̲0̲m̲)̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲a̲m̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲.̲

̲T̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲.̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲(̲c̲á̲c̲h̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲0̲0̲ ̲m̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲N̲g̲.̲C̲h̲.̲-̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲7̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲.̲

̲C̲h̲ư̲a̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ở̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲m̲á̲i̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲d̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲K̲.̲A̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲l̲ê̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲…̲

̲H̲ả̲i̲ ̲L̲a̲n̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲A̲N̲D̲