Tử tù dùng tăm thêu đơn kêu oan lên áo và bố mẹ ôm đơn kêu oan 5 năm ròng rã cho con trai
6:47 am

“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼2̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼”̼.̼

̼K̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼8̼/̼0̼3̼/̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼x̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼“̼C̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼

̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Ả̼n̼h̼:̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼Á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼–̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼–̼ ̼

T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼S̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼–̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼:̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼