V̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼:̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼!̼
6:52 am

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼“̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ạ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼8̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼“̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼”̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ề̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼D̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼-̼2̼-̼3̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼2̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼4̼-̼5̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼4̼-̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼V̼C̼N̼”̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼d̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼D̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

̼C̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼5̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼ĩ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼3̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼0̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼4̼-̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼.̼

̼C̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼

V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼f̼i̼l̼e̼.̼

̼C̼ô ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼

Mặc dù phóng viên đã tìm nhiều cách liên lạc với BGH trường Tiểu học Sài Sơn B nhưng các vị này đều né tránh trả lời báo chí. Liên lạc với lãnh đạo Phòng GD huyện Quốc Oai thì được biết, đang đợi chỉ đạo từ UBND huyện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh câu chuyện tréo ngoe ở trường Tiểu học Sài Sơn B trong những phóng sự sau.

Nguồn : tv.nguoiduatin.vn/vu-giao-vien-day-gioi-bi-phan-cong-don-ve-sinh-o-ha-noi-bai-2-tan-cung-cua-su-tru-dap-p9187.html