Vᴜ̣ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ: Kʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ 3 ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ
1:51 am

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 5-1-2022, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ… ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2021, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉

Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ɴɢᴀ̀ʏ 4-1-2022, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

“Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ADN xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ”- ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ “đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ sᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”. Ôɴɢ Tᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ “ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ

Nʜᴜ̛ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴᴀ̆ᴍ 2014, ʙᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ (62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ Lᴏɴɢ Hᴜ̛̣ᴜ Đᴏ̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ) ᴍᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀, đᴀ̂́ᴛ (ɢᴀ̂̀ɴ 2.000ᴍ2) ᴏ̛̉ xᴀ̃ Hᴏ̀ᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ʏ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ, sᴀᴜ đᴏ́ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ.

Qᴜᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ (ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 10, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 6, TPHCM) ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂ʏ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2015.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴀɪ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ, TPHCM) ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴏɴɢ ʟᴀ̀ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Tʀᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̃ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜɪ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ. Nᴀ̆ᴍ 2007, ᴅᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̉ᴍ… ɴᴇ̂ɴ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Cʜᴀ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ đᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ.

Cᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, đᴀ sᴏ̂́ ᴛʀᴇ̉ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃. Hᴏ̣̂ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ ᴄᴏ́ 18 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 6 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃, ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” đᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, đᴀ̆ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ.

Tʜᴀ́ɴɢ 1-2020, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʜᴀ̀ɴʜ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣”. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ sᴀɪ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ. Bᴀɴ Tʀɪ̣ sᴜ̛̣ Gɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ, xᴀ̃ Hᴏ̀ᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ᴅᴏ Bᴀɴ Tʀɪ̣ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴜ sɪ̃. Dᴏ đᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tʜᴀ́ɴɢ 9-2019, ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ TPHCM đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ.

Mɪɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ