Xe chở pháo lậu ngờ phát nổ bốc cháy kinh hoàng, 2 người tử vong, 6 người bị thương
11:20 am

M̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼D̼e̼n̼s̼a̼v̼a̼n̼ ̼(̼K̼a̼r̼o̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ê̼ ̼P̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼a̼v̼a̼n̼n̼a̼k̼h̼e̼t̼,̼ ̼L̼à̼o̼)̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼6̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼2̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼à̼o̼)̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

https: //saostar.vn/xa-hoi/xe-cho-phao-lau-ngo-phat-no-boc-chay-kinh-hoang-2-nguoi-chet-20201203135320708.html