Xót xa cảnh người chồng gào khóc bên thi thể người vợ đang mang bầu bị ᴛai ɴạn ᴛử ᴠong !
4:41 am

N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼a̼m̼ ̼p̼h̼a̼)̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼B̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼.̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼8̼S̼4̼-̼9̼2̼9̼7̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

Hai vợ chồng H vừa mới tổ chức lễ cưới được 2 ngày (Ảnh: FBNV)

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼L̼ạ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼D̼.̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼-̼5̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Nguồn:Tổng Hợp